Skip to Main Content U.S. Department of Energy
EIOC at PNNL

High-Performance Computing (HPC) Key Staff

 • Di Wu, Technical Point of Contact
 • Yousu Chen
 • Ruisheng Diao
 • Steve Elbert
 • Kurt Glaesemann
 • Zhenyu Huang
 • Zhangshuan (Jason) Hou
 • Shuangshuang Jin
 • Karan Kalsi
 • Barry Lee
 • Yuri V. Makarov
 • Mark Rice
 • Maria Vlachopoulou
 • Bharat Vyakaranam
 • Ning Zhou

About the EIOC

Collaborations

Resources

Contacts

Additional Information

High-Performance Computing Research Areas

Technical HPC Contact